Film: Kodak Elitechrome ED (35mm, 200 iso) or Fujifilm Nexia APS 40 200 or Fujifilm Superia 100