Camera: Ricoh 500g (Mephisto19) Fisheye Nr. 2 (frauspatzi)