Autumn trip to Yaroslavl

Several of autumn photos.