Recipe

shot first,
lemon+coke+dishwashing liquid+dishwasher, home developed in Tetenal C-41