Lubitel Provia Girl & Graffiti

Lubitel Lovin' on 35mm